top of page

Vedtekter FijiStiftelsen

$1. Navn 

Stiftelsens navn er FijiStiftelsen 

$2 Formål 

FijiStiftelsens formål skal være å gi økonomisk bistand til enkeltpersoner og familier som er i en vanskelig situasjon, det være seg økonomisk, sosialt eller psykososialt, eller prosjekter, på Fiji Islands.

$3. Styret

Styret er stiftelsens øverste organ, og skal bestå av 4-6 medlemmer. 

Styremedlemmenes funksjonstid er 1 år. 

Styret skal være selvsupplerende i den forstand at styret selv skal velge sitt etterfølgende styre og/eller styremedlemmer, med mindre oppretteren av stiftelsen beslutter å velge slikt nytt styre og/eller styremedlemmer. 

Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsens regnskap er gjenstand for betryggende kontroll. 

$4 Daglig leder 

Daglig leder av stiftelsen skal være Sara Isachsen Ringe. Ringe skal være daglig leder frem til det tidspunkt hun selv beslutter å fratre rollen som daglig leder i stiftelsen, eventuelt frem til styret treffer enstemmig beslutning om dette. Etter dette tidspunkt er det opp til stiftelsens styre å treffe beslutning om eventuell ny daglig leder. 

$5 Grunnkapital 

Stiftelsens grunnkapital er kroner 100,000, som med dette overdras med endelig virkning til stiftelsen. Styret kan beslutte at et eventuelt driftsoverskudd skal legges til grunnkapitalen. 

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. 

Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens formål. 

 

$5. Styrets saksbehandling 

Styret er stiftelsens øverste organ, og forvaltningen av stiftelsen hører under styret. 

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, herunder skal styret vurdere og treffe beslutning om hvilke individer, familier og/eller prosjekter som skal motta økonomisk bistand i henhold til stiftelsens formål. 

Styret skal videre legge strategi for fremdrift av stiftelsen, herunder om hvordan stiftelsens midler skal forvaltes på best mulig måte for at mest mulige midler skal kunne utdeles i samsvar med stiftelsens formål. 

Ved styrets avstemning over spørsmål om hvilke individer, familier og/eller prosjekter som skal gis økonomisk støtte, så skal det styremedlem som samtidig er stiftelsens daglige leder ha dobbeltstemme. 

Styrets saksbehandling skal ledes av daglig leder. Det skal fores protokoll over Styrebehandlingen. Protokollen skal angi; tid, sted, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmene.

$ 6. Representasjon utad 

Styret representerer stiftelsen utad. 

bottom of page